INTERVENTOR DE COMPTES

L'interventor de comptes és nomenat per l'Assemblea General d'entre els seus socis/es per un període de quatre anys. En l'actualitat, el càrrec recau en el Max Domínguez, pare de l'escola.

Té dret a comprovar en qualsevol moment la documentació de la Cooperativa. A més, ha de realitzar un informe sobre la memòria explicativa de la gestió, el balanç, els comptes anuals de resultats i la resta de documents comptables que s'hagin de sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General.