ASSEMBLEA GENERAL

L'Assemblea General, convocada dues vegades a l'any, és l'òrgan en què es configura la voluntat social de la cooperativa. Els seus acords són obligatoris per a la totalitat dels socis i de les sòcies, fins i tot, de dissidents i dels/de les  que no hagin participat en la reunió.

Se sol convocar durant el mes de novembre o desembre per examinar la gestió del Consell Rector, informar i aprovar, si escau, els resultats econòmics, pedagògics i culturals de l'exercici anterior; i al mes de juny, per tal de presentar i examinar els pressupostos de l'exercici següent.

Tanmateix, es poden convocar, si ho sol·licita la intervenció de comptes o un 10% de tots els vots socials.

En les assemblees, cada soci/a té dret a un vot i pot arribar a representar-ne un altre, com a màxim, si en té document escrit que així ho indiqui.

Funcions de l'Assemblea:

  • Aprovar els comptes anuals, balanços o dotacions econòmiques als fons obligatoris.
  • Censurar la gestió del Consell Rector.
  • Designar i cessar els/les membres del Consell Rector i l'interventor de comptes.
  • Acordar l'admissió i baixes dels socis i sòcies.
  • Aprovar el Reglament General de Règim Intern.
  • Acordar l'adquisició o l'alienació de béns mobles i immobles quan se'n pugui derivar una modificació substancial de l'estructura econòmica o de l'organització i funcions de la societat.
  • Prendre decisions que impliquin una modificació substancial de l'estructura econòmica, social, organitzativa o funcional de la Cooperativa.
  • Tota la resta d'actes que així ho indiqui una norma legal o estatutària.