PRINCIPIS BÀSICS

  Econòmics i de gestió Lingüístics Polítics i religiosos D'actitud i relació familiar Democràtica i integradora Oberta a les innovacions tecnològiques Respectuosa amb el medi ambient

ECONÒMICS I DE GESTIÓ

L'Escola Magòria Societat Cooperativa Catalana Limitada (SCCL) és una institució privada, sense ànim de lucre. La gestió econòmica i la tasca pedagògica se sotmetran cada curs a la consideració, mitjançant la lectura pública de les memòries, de l'Assemblea de socis i sòcies, òrgan sobirà de decisió format per totes les famílies i treballadors/es de la cooperativa.

LINGÜÍSTICS

L'Escola Cooperativa Magòria va ser la pionera a finals dels anys 60, juntament amb altres cooperatives, en la recuperació de la magnífica tradició pedagògica de les escoles catalanes del primer terç del segle XX. És per això que sempre ens hem sentit i definit com una escola catalana. Malgrat això, l'escola ha tractat sempre de ser molt respectuosa amb la llengua materna del/de la nen/a, atenent la diversitat lingüística. Per aquesta raó, encara que som i ens considerem una escola catalana, hem ofert la possibilitat del bilingüisme en l'aprenentatge de les llengües. Passat el període de normalització lingüística, la llengua única d'aprenentatge és el català, si bé, ja des de P3, s'inicia també l'ensenyament de les llengües castellana i anglesa. Fugim dels dogmatismes i de les actituds tancades. Procurem transmetre al/a la nen/a el major nombre possible d'estímuls que l'enriqueixin culturalment i personalment. El coneixement de les llengües és un dels millors patrimonis que podem llegar als nostres fills i filles. L'objectiu final és aconseguir una sòlida base plurilingüe en la línia dels moderns corrents pedagògics: aconseguir que el/la nen/a domini no sols la seva llengua familiar, sinó, al màxim possible, aquelles a les quals pugui accedir amb facilitat i que en el nostre cas serien el castellà per l'entorn, i l'anglès per la influència general i perquè, cada cop més, s'imposa com l'idioma del futur. 

POLÍTICS I RELIGIOSOS

Magòria no fa doctrina ni en l’aspecte polític ni en el religiós. Considerem que són opcions personals que sols a la família incumbeix decidir. Cal dir que en els cursos superiors els nens reben informació sobre els diferents aspectes polítics de la societat, així com de la importància cultural de les religions, però tractem de no influir ni insistir en una línia determinada.

D'ACTITUD I RELACIÓ

Centrada en el nen/a: l’acció de l’escola gira a l’entorn del món del nen/a, les seves necessitats, els seus drets i les seves obligacions. El nen/a, ésser dinàmic i canviant per naturalesa, necessita evolucionar de manera harmònica i això sols és possible personalitzant l’educació, dispensant-li un tracte familiar, respectant les etapes de maduració i incentivant les seves aptituds i desenvolupament intel·lectual en un marc afectiu i proper, però no per això menys exigent. El respecte a les seves vivències, l’apropament al seu món serà la millor motivació que tindrà a la seva vida escolar. Es tracta d’una condició bàsica en la nostra ideologia.

FAMILIAR

L’Escola Magòria aposta pel model de l’escola familiar, com a resposta afectiva, integradora i humanista a la creixent despersonalització i pressions de diversa índole que la gran ciutat o els macrocentres escolars exerceixen sobre el/la nen/a. L’escola familiar no pretén substituir la família però sí perllongar l’ambient familiar del qual tan necessitats estan els infants del medi urbà, i contribuir així al desenvolupament harmònic de la seva personalitat. L’escola familiar ha de ser necessàriament de reduïdes dimensions per facilitar la integració social i el desenvolupament emocional dels nens i de les nenes.

DEMOCRÀTICA I INTEGRADORA

L'Escola Magòria defensa i garanteix en el seu àmbit la lliure opinió i participació, en termes de respecte mutu, de tots els integrants de la institució: pares, mares, educadors/es, treballadors/es no docents i alumnes. Ningú, en funció del seu sexe, nacionalitat, llengua, raça, religió o pensament, quedarà exclòs o exclosa de l’entrada i lliure participació en la Cooperativa.

OBERTA A LES INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES

L’escola té una llarga tradició i és pionera en l’ús de la tecnologia amb fins educatius. Totes les classes estan equipades amb tecnologia de la imatge i la informació (pissarres digitals interactives, projectors, DVD, equips de so, Internet, xarxa interna...), a més a més de l’aula específica de Tecnologia.

RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT

L’Escola Magòria se sent partícip de la lluita pel respecte a l’entorn i millora de la qualitat de vida i procura transmetre aquesta preocupació als seus/a les seves alumnes.