CONSELL RECTOR

El Consell Rector, anomenat col·loquialment la Junta, es reuneix un cop cada mes a les 20.30 h als locals de Primària i, segons els estatuts, és l'òrgan de representació i govern de la societat. És el competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General.

Les reunions, però, són obertes a tots els socis/es que tinguin interès a participar-hi o amb ganes d'exposar qualsevol suggeriment. Per tal de saber el dia que la Junta es reuneix, només cal preguntar-ho a Secretaria.

El president de la Cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

 

Competències del Consell Rector:

•  Executar i fer complir els estatuts i els acords establerts en l'Assemblea General.

•  Regir i organitzar, amb les més àmplies prerrogatives, les actuacions socials en tots els seus aspectes i administrar els fons cooperatius.

•  L'admissió de nous socis, o l'acceptació de la baixa dels mateixos i les seves expulsions.

•  Presentar a l'Assemblea General la memòria explicativa de la gestió, el rendiment dels comptes anuals i la proposta de distribució i aplicació del resultat.

•  Practicar operacions de tipus registral o immobiliari en els béns de la Cooperativa, incloses segregacions, divisions o declaracions d'obra nova.

 

Càrrecs del Consell Rector:

•  Hi ha un president, un vicepresident, un secretari i un tresorer.

•  El president del Consell Rector convoca i presideix les reunions, tant d'aquest òrgan com de l'Assemblea.

•  El president pot prendre les decisions que siguin urgents, i les ha de comunicar al Consell en la primera reunió que es tingui.

•  El president del Consell Rector també ho és de la Cooperativa i en té la representació legal.

•  El secretari/a té sota la seva custòdia els llibres oficials de la Cooperativa i el seu arxiu.

•  El secretari/a s'ocupa de la redacció de les actes de les reunions dels òrgans socials i el lliurament de les certificacions.

•  El tresorer s'ocupa d'ajudar en el dia a dia de la gestió dels comptes de l'escola i, juntament amb l'interventor de comptes i els assessors externs (membres d'una gestoria), prepara els pressupostos de la Cooperativa per a cada curs.