MATERIALS, LLIBRES I AVALUACIONS

Material i llibres

Els/les alumnes de l'Escola Magòria utilitzen diferents tipus de llibres de consulta per elaborar els seus treballs. Partint de diferents fonts d'informació (a més a més dels ja esmentats llibres de consulta, sortides, multimèdia, diaris, programes informàtics, xerrades, etc.), elaboren els seus propis textos, dossiers, carpetes, murals i tots els suports necessaris per a un aprenentatge cultural i intel·lectual ric i creatiu.

Per això l'escola disposa d'una biblioteca base amb més de 1.500 volums, on hi ha establert un servei de préstec i consulta; a més, cada classe té la seva pròpia biblioteca particular amb un ventall dels llibres de text que considerem més indicats.

Als cursos baixos els nens i les nenes depenen encara del mestre/a i del llibre base.

Als cursos alts els nens i les nenes posseeixen prou autonomia intel·lectual i metodològica per buscar ells/es mateixos/es la informació, després de les explicacions i orientacions prèvies del mestre/a.

Pel que fa a una activitat tan específica com l'anglès,, els nens i nenes tenen llibres de text en propietat des de primer.de Primària

A més a més,, a segon tenen en propietat llibres de Matemàtiques i, a cinquè i sisè, els llibres de llengua Catalana i Matemàtiques.

La resta del material que els/les alumnes utilitzen els edita la mateixa escola tenint en compte les característiques de cada grup.

A  partir de tercer,, disposen d'una agenda escolar, per ajudar a planificar les feines i organitzar-se de manera més autònoma.

Com tot el material escolar, el cost dels llibres està inclòs en la quota mensual.

•  Avaluacions

El seguiment del nen/a en una escola de les nostres característiques (familiar i de relació personalitzada) és continu. Cada mes l'Equip Pedagògic fa una valoració de la marxa dels grups. Tot això es reflecteix després en els informes pedagògics i socials de finals de trimestre.

En els cursos alts, els nens/es realitzen exàmens com una tècnica intel·lectual més que han de saber dominar, encara que se'ls avalua d'acord amb altres paràmetres que tenen a veure amb el desenvolupament social, personal, actitud, interès, etc.

Finalment, s'ha d'assenyalar que l'escola no és partidària del fet que el nen repeteixi curs: és un calaix de sastre on no es matisen les autèntiques causes del retard escolar. La nostra pràctica ens indica que, amb un contacte familiar actiu i una reconducció pedagògica o fins i tot psicològica adequades, es poden salvar moltes "repeticions".

La simple repetició de curs rara vegada saneja les autèntiques arrels del problema. Nosaltres entenem que és una solució quirúrgica i, com a tal, s'ha d'emprar en casos comptats i quan no hi ha altre remei.

És significatiu que aproximadament el 85% dels/de les nostres exalumnes han cursat o estan cursant estudis superiors, si bé al que realment aspirem és que el 100% d'ells/es siguin persones actives, generoses, emprenedores i raonablement satisfetes de la vida.