“Com treballem les dificultats d’aprenentatge”

En massa ocasions, els nens i nenes amb DEA (dificultats específiques d'aprenentatge) no troben solució als seus problemes perquè l'entorn escolar no dona resposta a les seves necessitats personals (afectives, socials).

Les DEA poden estar relacionades amb la lectura, l’escriptura (dislèxia, disgrafia, etc.); també amb les matemàtiques (discalcúlia, dificultats en el procés numèric); també amb dèficits socioafectius (separació dels pares, fòbia escolar, ansietat) o factors de comportament (conductes desafiants, assetjament escolar).

No n'hi ha prou amb anomenar la dificultat, etiquetar la mancança del nen, de la nena. Tampoc no és suficient aplicar un protocol estandarditzat d'actuació perquè cada nen és únic.

Resulta imprescindible lligar el procés de recuperació amb una dinàmica escolar que atengui l'evolució social, emocional, personal del nen, de la nena.
La simple reeducació de despatx no aborda aquests aspectes i ofereix només una efectivitat curricular, de continguts, que no resol l'encaix del nen, de la nena en el medi escolar (també en el familiar) i que tampoc no protegeix la seva autoestima.

Tota recuperació escolar, emocional, social exigeix ​​temps, tranquil·litat i confiança en els professionals de l'escola.

Però no sols es poden recuperar sinó que, a més, s’ha de fer sense alterar negativament la percepció que l’infant té del món i de si mateix.

Això és el que pretenem fer amb la nostra pràctica diària i el que vam exposar  al taller de psicopedagogia a partir del guió següent:

 

-Què són les DEA (funcionals, socioafectives, conductuals).

-Com s’aborden a l’escola.

-Mètodes i tècniques de reforç.

-Experiències concretes.

-Resultats i reflexions.

 

El taller va ser impartit per Dani Mateos, coordinador de Primària i tutor de 3r de Primària, i Jaime González, psicòleg i director de l’Escola Magòria. A més, es va entregar un dossier amb els aspectes més importants del que es va tractar. Podeu demanar una còpia del dossier a Secretaria.